Условия за ползване на интернет страниците на ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД 

1. Настоящите Условия (Правила) уреждат отношенията между ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва Интернет страниците на ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД и/или услугите, предоставяни чрез тях.

2. ПРИТИБОКС (PRETTYBOX) е онлайн абонаментна услуга, която всеки месец предоставя подаръчни кутии със селекция от козметични марки в делукс и мострен размер, с поне един пълноразмерен продукт.

3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите правила.

4. При ползване на услуги, при които се осъществява публикуване на съобщения или друг вид съдържание на Интернет страницата на ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, е забранено нарушаването на авторски и сродни права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

5. Всеки Потребител, който ползва услуги на страниците на ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, има право да изрази мнение по отношение на настоящите правила чрез изпращане на лично съобщение до администратор чрез контактната форма на съответната Интернет страница на ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД. ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД си запазва правото да премахва и да не публикува коментари, които са обидни, съдържаши клевета, неверни, които не са по темата, незаконни, или злепоставящи, както нас, така и другите потребители.

6. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страниците на ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД услуги, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез контактната форма на съответната Интернет страница на ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД.

7. Информация, отнасяща се до начините на ползване на Интернет страниците на ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, както и до предоставяните чрез тях услуги, може да получите след запитване чрез контактната форма на съответната Интернет страница на ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД.

8. ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

9. ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД не отговаря пред Потребителя за:
9.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет сайтовете по т.1 от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
9.2. неспособност на Потребителя да ползва всяка една отделна услуга по т.1;
9.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на услугите;

10. ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет не може да бъде ползвана частично или напълно страницата на фирмата.

11.  ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД си запазва правото едностранно да променя настоящите правила, както и структурата на своите Интернет страници, за което не се задължава да уведомява Потребителите чрез интернет страницата си.

12. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

13. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.